مدیرشاپ رسما شروع به کار نمود

مدیرشاپ از ۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ رسما شروع به کار نمود! در این فروشگاه الکترونیکی که مبتنی بر نیازهای به روز مدیران می باشد، قصد داریم به روزترین و کارآمدترین محتوای آموزشی را جهت توانمندسازی مدیران در حوزه های مهارتی ارائه نماییم.

شعار اصلی مدیرشاپ “رشد مهارتهای مدیر” می باشد.

مطالب مشابه