کاربرد تکنیک های زبان بدن در مذاکره و ارتباطات اثربخش

یک مذاکره و ارتباطات موثر و موفق فراتر از بیان صحیح کلمات می باشد. برخورداری از زبان بدن (Body Language) مسلط یکی از ضروری ترین تاکتیکهای مذاکرات کسب و کار بوده و سالها مورد تحقیق قرار گرفته است ولی استفاده درست از آن می‌تواند برای افراد چالشی بزرگ باشد. در این کارگاه آموزشی که توسط دکتر شهرام رحیمی؛ استاد برتر حوزه مذاکره و زبان بدن؛ ارائه شده است. کاربردها و تکنیک های حرکات و زبان بدن در مذاکره با مثالهایی کاربردی مورد بررسی قرار گرفته اند.

5,000 تومان