ملاحظات اساسی مدیریت تغییر

درلی کانرز؛ مشاور حوزه مدیریت تغییر و نوآوری و همچنین نویسنده کتاب مدیریت در تغییرات سریع و کتاب مدیریت پروژه تغییر است. ایشان یکی از اساتید و مشاوران بزرگ حوزه مدیریت تغییر و تحول سازمانی می باشد که در این سخنرانی به ارائه راه کارها، الزامات و ملاحظات مدیریت تغییر و تحول سازمانی پرداخته است.

12,000 تومان