میزگرد تخصصی آینده مدیریت تغییر

موضوع این پنل بررسی برخی از مواردی است که در زمینه آینده مدیریت تغییر وجود دارند و به این موارد از دیدگاه متخصصین، رهبران و مدیران پروژه نگاه می کند.

18,000 تومان