نوآوری در بانک

دواآنامالی، مدیر بازاریابی بانک Zions در این وبینار به ارائه تجارب خود در زمینه نوآوری بانک پرداخته است.

5,000 تومان