برنامه ریزی تغییرات استراتژیک چابک

آندرو سیگل در ابتدای سخنرانی خود به مثالهایی کاربردی درباره تغییرات استراتژیک و الزام این تغییرات پرداخته است.

شرکت های موفق شکست می خورند به خاطر اینکه؛ کارهای درست رو به مدت زیاد و طولانی بدون تغییر و اصلاح انجام می دهند!

5,000 تومان